רוצים להיות שרת התרבות לכמה שניות? נסו את "מפיק המרגליות" שבראתי. מחולל מרגליות נוסח שרת התרבות.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.